עתירה לבג"צ למינוי נציגי ציבור במועצת העובדים הסוציאליים

שר הרווחה משה כחלון - מדיניות מכוונת של רמיה, פטרנליזם, השתקת הציבור וכפיית דיסציפלינות אליטיסטיות על הציבור.יוני 2012 – מדובר בעתירה לבג"צ 5001/12 לתת צו על תנאי נגד שר הרווחה שיבוא וייתן טעם מדוע איננו ממנה שני נציגי אוכלוסיה נזקקת למועצה לעבודה סוציאלית בהתאם לסע' 51 (14) לחוק העובדים הסוציאלית, וכן יבוא ויסביר מה עושה המועצה, מדוע ישיבותיה אינן פתוחות בציבור, מדוע הפרוטוקולים אינם מפורסמים בציבור ומה השפעתה של המועצה על גיבוש מדיניות הרווחה. להלן עיקרי הנושאים בהועלו בעתירה.

מדיניות משרד הרווחה –  פטרנליסטית, השתקת הציבור וכפיית דיסציפלינות אליטיסטיות על הציבור

משרד הרווחה מתעלם מהאינטרס הציבורי ואינו ממנה נציגי הציבור במועצת העו"ס כנדרש ע"פ החוק. העתירה מאשימה את הפקידות הראשית במשרד הרווחה שאיננה מעוניינת שלנציגי האוכלוסייה הנזקקת תהיה גישה לחומרים ולעיצוב המדיניות של הדרך בה משרד הרווחה "מטפל" באוכלוסייה, וזו מדיניות מכוונת של פטרנליזם, השתקת הציבור וכפיית דיסציפלינות אליטיסטיות על הציבור.

העתירה מצטטת את דברי הרמיה של שר הרווחה משה כחלון בתשובתו לשאילתא בכנסת מדוע לא מינה נציגי ציבור למועצה לעובדים סוציאליים, ומאשימה את שר הרווחה כי לא עשה שום פעולהלאיוש 2 המקומות הפנויים במועצה, לא פנה אל האוכלוסייה הנזקקת שתציע מעצמה את נציגיה האותנטיים.
בעתירה נכתב כי כוונת המחוקק הייתה שנציגי האוכלוסייה הנזקקת יהיו נציגים אותנטיים שהאוכלוסייה הנזקקת בעצמה בוחרת, ולא שמשרד הרווחה, בשיטות פטרנליסטיות, מיושנות, יחליט מי נציג מתאים (קרי:  אותנטי)  של "אוכלוסייה נזקקת" ומי איננו מתאים. למשה כחלון כל הסבר מניח הדעת כיצד מונה מועמד "מתאים" דווקא מאוכלוסיית הלהט"ב (הומואים לסביות), וספק אם אוכלוסיית הלהט"ב אכן בעצמה מצאה שהמועמד מתאים), ולא מונו נציג לאוכלוסיית הגברים ונציגה לאוכלוסיית הנשים.

משרד הרווחה סוחר בילדים באמצעות פקידות מושחתת מטפלים ומאבחנים ומסגרות חוץ ביתיות מופרטות

משרד הרווחה פועל לצמצום מעגל הניזקקים, אלא להיפך. מפרסומי משרד הרווחה, ומהופעות של נציגיו בציבור, נראה כי משרד הרווחה שואף להרחיב את מעגל הנזקקים, להתערב יותר ויותר בפרטיותם וחירותם של האזרחים, להכפיף יותר ויותר אבות לטיפולים תראפים, מבחני מסוגלות הורית (גם לנשים שפקידות הסעד מבקשות להוציא את ילדיהן להשמה חוץ ביתית), צמצום הסדרי ראייה לשעה בשבוע במרכז קשר, הספקת עבודה למאות או אלפי הסטודנטים לעבודה סוציאלית, הספקת עבודה למאבחנים, פסיכיאטרים, מכוני אבחון, פקידות סעד, ומפעילי פנימיות.     

סוף דבר

משרד הרווחה מנצל את המוחלשים בחברה לעשיית כסף לטובת עו"סים, מסגרות מופרטות, כנסי התרמה עתירים כסף, מאבחנים ומטפלים שונים ומשונים, ועוד "אנשי שלומיו" בדרך של קביעת מדיניות במועצה לעובדים סוציאליים, בדיונים סגורים בניגוד לחוק ולכללים ללא נציגי הציבור. שר הרווחה משה כחלון הוא הנהנה המרכזי מהמדיניות מכוונת של רמיה, פטרנליזם, השתקת הציבור וכפיית דיסציפלינות אליטיסטיות על הציבור. משה כחלון זורה חול בעיני הציבור ונבחריו כל פעם שנשאל על המדיניות הפושעת.

קישורים:

משה כחלון טייח בתשובתו לשאילתא בכנסת בדבר אי מינוי נציגי ציבור במועצת העובדים הסוציאליים ובוועדות החלטה ותסקירים

משה כחלון - זורה חול בעיני נבחרי הציבור להמשך חיסיון פשעי משרד הרווחה

מרץ 2012 – מועצת העובדים הסוציאליים היא גוף המונה 31 חברים הממונים ע"י שר הרווחה. תפקיד המועצה הוא לייעץ לשר הרווחה בעניינים הקשורים למדיניות העבודה הסוציאלית. (ראה חוק העו"ס סעיפים 50 – 51).
בשאילתא שהוגשה בכנסת במרץ 2012 נשאל משה כחלון שר הרווחה "מדוע אין ממנים שני נציגי ציבור למועצה לעבודה סוציאלית, הן מצד הגברים והן מצד הנשים? "

כחלון השיב כי "זה מתעכב קצת, לצערי. אני לא יכול לקחת את זה על עצמי, כי אני מגיש – מבחינתנו אנחנו נותנים שמות, אז אם הם לא מתאימים, או בגלל ניגודי עניינים או משהו אחר – זה התפקיד של המנגנונים, כמו ועדת-שפניץ, או ועדות מהסוג הזה, שמחזירים, ואנחנו צריכים למנות אחרים. אז פה הם היו בעניין של ניגוד עניינים. אנחנו ממשיכים לפעול לאיוש המקומות האלה".

כחלון טייח את הכנסת בתשובתו. ע"פ  חוק העו"ס ס' 51 הוא השר ממנה את הנציגים במועצה ובפני הכנסת טען כי הוא מגיש מועמדים ו"מנגנונים" (לאיזה "מנגנונים" התכוון?) דוחים הצעותיו.

מדוע משה כחלון מטייח את הציבור

שר הרווחה משה כחלון חושש שמא יחשפו פשעי משרדו על המוחלשים. מדיניות משרד הרווחה שמתווה משה כחלון מיום מינויו לשר רווחה לפקידי הסעד היא עבודה בחיסיון ללא סדרי דין או דיני ראיות בהוצאת ילדים, קשישים בכפייה מביתם. פקידי הסעד מקבלים מבית המשפט סמכויות סטטוטוריות לגורלם של הילדים ומטלטלים אותם במסגרות מופרטות תאבות בצע, אומנה, פנימיות, אימוץ ועוד.
משה כחלון חושש שמא פשעי משרדו יחשפו ברבים לכן הוא מטייח מינוי נציגי ציבור במועצת העובדים הסוציאליים.

משה כחלון טייח גם מינוי נציגי ציבור בועדות החלטה וועדות תסקירים

לשאילתא "האם אפשר לשבץ את נציגי האוכלוסייה המטופלת בוועדת החלטה לסידור חוץ-הורי או בוועדת תסקירים לבני-זוג מתגרשים"
טייח משה כחלון והשיב: "על פניה השאילתא נראית נורמלית – למה לא יהיו נציגי ציבור? אבל כשזוג, או בבעיות, או ילד – אני לא יודע – עבר תקיפה מינית, אני לא יודע כמה זה טוב שאנשים מבחוץ … אצלי במשרד כבוד האדם הוא במקום הראשון. אני לא יודע, לפעמים זה טוב, לפעמים אני לא יודע אם זה טוב או לא "

הפרות זכויות האדם הקשות ביותר נעשות בוועדות החלטה הפועלות בחיסיון ללא סדרי דין או דיני ראיות ובתי משפט לנוער רואים מוצא פיהן כסוף פסוק. ועדות אלו שולחות מידי שנה אלפי ילדים בכפייה למסגרות מופרטות ומרוששות משפחות בהליכים שיפוטיים מבוימים. מדובר במנגנון פאשיסטי הסוחר בילדים ומסב נזקים קשים לילדים ומשפחותיהם תוך שימוש בסיסמאות נבובות "טובת הילד", "עבודת קודש" ועוד…

סוף דבר

משה כחלון שותק כמו דג נוכח הפרסומים על פשעי משרד כדוגמת פקיד הסעד הפדופיל יוסף דיאמנט, פשעי הרווחה נגד האחים קורידו, פשעי הרווחה באומנה, פנימיות, אימוץ ועוד… ובתשובותיו בכנסת הוא מטייח מתוך "דאגה לזכויות אדם". משה כחלון מנהל את מנגנון הסחר בילדים של משרד הרווחה והוא גם הנהנה המרכזי ממנגנון זה.  

קישורים: